مربی کسب و کار


کوچینگ کسب و کار شما 

کارآفرینان در فعال سازی و رئیس کسب وکار با چالشهای متنوعی روبرو هستند . به کارگیری از مربیان کسب وکار در یاری به کارآفرینان برای فهم و شعور نقاط نابینا , چالشها و مانع ها کسب وکار نقش مهمی ایفا می‌کند . هر سال هزاران کسب وکار کوچک فعال‌ساز‌ی میشود , ولی تنها یک سوم از این کسب وکارهادر سال سوم باقی می‌ماند . علت ریشه ای باخت و مرگ موسسه ها نو تأسیس , کمبود سرمایه و فناوری , خطا فناورانه یا این که فرآورده با پباده سازی ضعیف کمبود , بلکه علت با اهمیت سود مندنشدن از مربیان کسب وکارباتجربه , سزاوار و مطلوب از سمت شرکت های نو تأسیس بود . 


در این سو مربیگری رویکردی جامع , امروزی وهدف محور به حساب میآید که در تبدیل علم به مهارت و ساخت تغییر در یادگیری در سمت امداد به بهبود شایستگی ها و تواناییهای اشخاص نقش مهمی به عهده دارااست . بررسی جامع از سمت فدراسیون بینالمللی مربیگری ( ICF ) نشان بخشید مردمان به مربیگری , برای تغییر تحول در فن , معاش و جامعه ها خویش علاقمند می باشند . طبق گزارش مؤسسة قانونی توسعة کارکنان انگلستان در سال 2010 , 82 درصد مؤسسات بسط و یادگیری از شیوه مربیگری استعمال کرده اند . 

مربیگری , یادگیری , خلاقیت و ابتکار راهبرد های حساس برای مؤسسات آموزشی است . یکی‌از مهم ترین چالشهای مؤسسات آموزشی این است که به چه شکل می‌توانند علم و مهارت فراگیران را توسعه و گسترش دهند . در این طریق , فوت و فن و روشهای نوینی زیرا مرشدی و مربیگری در یاری به بهبود شایستگی ها و بضاعت های اشخاص موثر است . مربیگری فرایندی منظم , فیض محور , راه‌حل محور ومشارکتی است که طی آن مربی ارتقا تجارب در معاش شاگرد وعملکردوی را در بعد ها متفاوت تسهیل و یادگیری خودهدایتی , رویش فردی و دستیابی به هدف ها تسریع می‌کند . مربیگری بر شناسایی فرصتها برای توسعة قوت ها و بضاعت های در بین شخصی متمرکز است . 


مربیگری روشی اثربخش در دستیابی به بهبود و ترقی فردی است که احتمال دارد در حوزة کسب وکار , مدیریتی , معاش , ورزشی و آموزشی همراه با نتیجه ها مضاعف رضایت بخش اجرا شود . درواقع , مربیگری در محدودة مضاعف وسیعی کاربرد داراست . دوست داستنی ترین شکلهای مربیگری دربرگیرنده مربیگری کسب وکار , مربیگری مدیریتی و مربیگری معاش است . مربیگری کسب وکار مربیگری فرایندی است که در شکلهای متعدد موجود هست , البته در زمینة کسب وکار مربیگری به صورت همگانی ابزار توسعه شخصی و برای تواناساختن در سعی مؤثرتر و به وقوع پیوستن و شکوفایی پتانسیل ها به چشم می خورد . در محیطهای پرآشوب وبه شدت رقابتی , بنیانگذاران شرکتها و کارآفرینان به مربیان کسب وکار نیاز دارا هستند تا عکس العمل آشکار و صادقانه ای دربرابر راهبردها و موضوعات مدیریتی و رهبری داشته باشند . از‌آنجا‌که ایجاد اشتغال برای رویش اقتصادی لازم است , عشق و علاقه متعددی در توسعة برنامه های حمایتی اثربخش برای کارآفرینان موجود هست . 


معمولا دو تیم از اشخاص از این مربیگری فایده میگیرند : 

Startup Businessافراد یا این که تیم هایی که جدیدا میخواهند بیزینسی را فعال سازی نمایند و می‌خواهند در گزینش بیزینس گونه و همینطور آنالیز پیشین از آغاز فعالیت و کسب خویش ریسک سیستماتیک این پروسه را کاهش دهند . 


/ 0 نظر / 32 بازدید