3 ویژگی مهم یک بیزینس کوچ حرفه‌ای


از میانه ده سال هفتاد معلوم شد که بیزینس کوچینگ برای موفقیت کسب و فعالیت اعجاز میکند . امروزه دیگر نقش شگفت‌انگیز و اضطراری کوچینگ بر همگان ثابت شده‌است . نکته قابل توجه در‌این در میان گزینش یک کوچ حرفه‌ای است . هر کس شما‌را در سوی موفقیت در کسب و عمل سوق‌دهی نماید . شاخصه‌های بخش اعظمی وجود دارا‌هستند که در مسیرگزینش یک کوچ حرفه‌ای به امداد شما میایند . اینجانب درین مقاله مهمترین ویژگی‌های یک کوچ حرفه‌ای را برای شما آورده‌ام . ولی گذشته از آن نیاز است تا بدانیم ابدا وظیفه‌ی یک کوچ کسب و فعالیت چیست؟ 


کوچ کسب و فعالیت چه کاری انجام می‌دهد؟ 

یک مربی کسب و عمل به گروه مدیریتی شما امداد می‌نماید تا ماجرا مارک خویش را بنویسید . ولی قصه مارک چیست؟ 


ماجرا مارک , کلیه چیز است! از صفر تا صد مجموعه‌ی شما . ماجرا یک مارک , ماجرا خویش شماست . برای این‌که کسب و فعالیت خویش را به جهت موفقیت سوق‌دهی فرمائید ,می بایست انگیزه خویش را واضح ملاحظه کنید . بایستی بدانید برای چه اینجا می باشید و چه کاری انجام می‌دهید . 


به هیچ عنوان از همگی مهمتر این‌که می بایست بدانید چرا این فعالیت را انجام می‌دهید . گروه این سوال‌ و جواب‌ها , قصه کسب و عمل شمارا می‌سازد . احتمال دارد تصور کنید که شماپاسخ این سوال ها را از گذشته میدانید . ولی فقط در صورت یاری دریافت کردن از یک کوچ است که شما با خویش واقعیتان روبرو میشوید . یک کوچ حرفه‌ای هیچ سناریوی از پیشانتخاب شده‌ای ندارد . وی برای هیچکسی در گروه شما نقشی تعریف نکرده است . وی با یک کتاب پر‌از صفحه های خالی میاید تا بیزینس شمارا تحقیق کند و به شما یاری دهد تا قصهمارک خویش را در آن کتاب بنویسید . وی چه بسا خودش هم روایت شما‌را نمی‌نویسد . این فعالیت صرفا و تنها بوسیله شما و مجموعه شما انجام می‌گردد . وی شمارا با خویشواقعیتان روبرو میکند . 


نقش کوچینگ مربی کسب و فعالیت , معرفی فرآیندها , ابزارها و مفاهیمی است که به مجموعه سازمانی امداد میکند یک ماجرا خوب برای کسب و فعالیت خویش بنویسند و در تمام پروسهرئیس در کنار شما خواهد بود . 
کوچ چطور به نوشتن قصه مارک امداد می‌کند؟ 

یک مربی کسب و عمل , به کمپانی شما امداد مینماید تا قصه کمپانی خویش را با آینده‌ای که سزاوارش می باشید , هماهنگ فرمایید . آیا مهیا نوشتن قصه کسب و عمل خویشهستید؟ آیا کمپانی شما فراهم است تا صفحه های خالی این کتاب را بنویسد و برای آینده‌ شاهکار بیافریند؟ پس با اینجانب همراه باشید . 


یک کوچ کسب و عمل به شما امداد می کند تا ماجرا کمپانی شما دقیقا همانی باشد که میخواهید . 


وی به شما یاد میدهد که چه طور 


انگیزه خویش را واضح بیان نمائید . 

نقش‌های سازمانی را گزینش نمائید . 

فرایند رئیس را برنامه‌ریزی فرمایید . 

چطور از تمام اینها نتیجه‌گیری نمایید . 

و چطور حاصل را ارزیابی کرده و به سمت هدف ها اداره به فعالیت بگیرید . 

وظیفه‌های یک کوچ کسب و فعالیت چیست؟ 

این که یک مربی کسب و عمل به شما یاری می‌نماید تا تمام برنامه کمپانی خویش را ظریف و موی به گیسو بنویسید حقیقتا می بایست برای معرفی نقش بیزینس کوچینگ کافی باشد .

چطور یک کوچ حرفه‌ای را تشخیص بدهیم؟ 

یک کوچ حرفه‌ای کسب و عمل هیچگاه به مدیران و اعضای یک اداره نمی‌گوید که به چه شکل از نقطه A به نقطه‌ی B برسند . وی هیچ وقت با یک راهکار از پیش فراهم به امداد شما نمی‌آید .هر کسب و کاری با دیگری از زمین تا افق تفاوت دارااست و یک کوچ حرفه‌ای هیچ زمان یک راهکار آزمون شده برای یک کمپانی دیگر را به شما ارائه نمی کند . برای این که تشخیص بدهید یک کوچ حقیقی وواقعی کیست , در برخورد با هر کوچ کسب و کاری دقت داشته باشید که یک مربی خوب کسب و فعالیت هیچ وقت نمی‌گوید که چه چیزی برای مجموعه‌ی شما عالی و چه چیزی بد است . 


سه عمل اساسی که یک کوچ حرفه‌ای انجام میدهد : 

در شرایطی که کوچینگ کسب و فعالیت دیگر برای شما یک حقیقت پذیرفته شده‌است و نقش ویژه آن را در موفقیت کسب و عمل یقین کرده‌اید , پس درحال حاضر وقت آن رسیده است تا باتعیین یک کوچ خوب و حرفه‌ای رقبا را پشت رمز بگذارید . اینجانب سه خصوصیت فراوان اصلی یک کوچ حرفه‌ای را به شما نشان میدهم تا با استعمال از آن‌ها بتوانید اورا تشخیص دهید . 
تمرکز روی نقاط ضعف و قوت 

یک کوچ حرفه ای به گروه مدیریتی یاری می نماید تا مشاهده کرد بهتری نسبت به عمل خویش داشته باشند . وی در مسیر مدیر یاری می‌نماید تا اشخاص و کل گروه نقاط ضعف و وقتخویش را بشناسند و شیوه سعی خویش را در جهت وصال به هدف ها کمپانی تهیه و تنظیم نمایند . وقتی که یک توشه برای مدام این نقاط ضعف و اقتدار مشخص و معلوم شدند ,اشخاص گروه می توانند از این نقاط به جهت هدف ها سازمانی به کارگیری نمایند . درحال حاضر وظیفه یک کوچ غالب این است که ابزارهایی را در اختیار اعضای گروه قرار دهد و به آن هایاری دهد تا ماجرا اداره را بنویسند . از تاثیرات کوچینگ کسب و عمل این است که منجر می‌گردد اشخاص مجموعه به نقاط ضعف و قوت یکدیگر مطلع باشند و ارتباط خوب تر و موثرتری با یکدیگر برقرار کنند . 


یک مربی کسب و عمل وظیفه دارااست که به گروه مدیریتی یاری دهد تا نقاط ضعف را شناسایی کرده و آنها‌را حذف و یا این که به دست کم برسانند . همینطور می بایست کاری نماید تارئیس اداره اطمینان نتایج نماید که نقاط قوت و مهارت‌های گروه درسمت هدف ها اداره به عمل گرفته می‌گردد . 


کوچ کسب و عمل بایستی قوانینی را برای اداره بوجود بیاورد تا مجموعه رئیس به طور کامل فهم نماید که شرایط فعلی اداره در چه جایگاهای قراردارد و در آتی این منزلت چه طورخواهد بود . این رهبران کوچینگ به مدیران فرصتی برای گزینش مسیر در آتی می دهند . مربی به کسب و عمل ها یاری می‌نماید فهم نمایند که اینک چه جایی می باشند و در آتی ردهآن‌ها کجا خواهد بود . این به مدیران فرصتی برای گزینش مسیر تازه برای آتی می‌دهد . 
/ 0 نظر / 11 بازدید